Polwysep.pl     kamera - obraz na żywo   |   pogoda   |   e-kartki   |   galeria zdjęć   |   księga gości   |   linki
Konkurs grantowy

Fundacja Wspomagania Wsi i Bank Incjatyw Społeczno-Ekonomicznych ogłaszają kolejny konkurs grantowy realizowany we wsiach i miasteczkach do 6.000 mieszkańców "Nasza wieś naszą szansą", czyli co można zrobić za 10 000 złotych by podnieść jakość życia w naszej wsi, gminie lub osiedlu po-pegeerowskim?


Na czym polega udział w konkursie i kto może w nim uczestniczyć:

· Aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić projekt, którego celem będzie aktywizacja społeczna i gospodarcza mieszkańców wsi i małych miasteczek.

· Działania podejmowane w ramach projektu mają tworzyć lub przyczyniać się do tworzenia: nowych miejsc pracy lub/i nowych możliwości pozyskiwania dochodów lub obniżania kosztów życia mieszkańców miejscowości, w których projekt będzie realizowany. Działania te mają ograniczać przyczyny ubóstwa i bezradności wobec trudnych sytuacji życiowych oraz aktywizować i angażować mieszkańców we wspólne działania podnoszące ich jakość życia.

· W konkursie wspierane będą działania, które będą miały charakter przedsięwzięć ekonomicznych, przynoszące wymierne i trwałe efekty. W działaniach tych należy wykorzystać lokalne zasoby ludzkie, środowiskowe, organizacyjne i materialne.

· Na konkurs można zgłaszać również propozycje działań mających charakter przedsięwzięć ekonomicznych, przynoszące wymierne i trwałe efekty, które będą wpływać na poprawę stanu środowiska naturalnego.

· Organizacje składające wniosek muszą mieć swoją siedzibę na terenie gminy, w której projekt będzie realizowany. Nie można zgłaszać projektu, który ma zostać zrealizowany na terenie kilku gmin jednocześnie.

· W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe: stowarzyszenia, towarzystwa, fundacje, organizacje religijne, niepubliczne instytucje opiekuńczo-wychowawcze, komitety społeczne, kluby pracy, spółdzielnie socjalne, organizacje młodzieżowe, świetlice wiejskie, organizacje kobiece, grupy odnowy wsi, a także sołectwa, rady sołeckie, parafie, ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich. Każda organizacja może złożyć tylko jeden wniosek.

· Realizacja projektu powinna się rozpocząć po 10 lutego 2008 i nie powinna trwać dłużej niż 18 miesięcy. Maksymalna kwota, o którą można się ubiegać wynosi 10.000 złotych, minimalna 4.000 złotych.

· Organizacje, które uzyskają dotację będą zobowiązane do umieszczenia opisu projektu w Atlasie Inicjatyw Wiejskich umieszczonym w witrynie wiejskiej www.witrynawiejska.org.pl

· Nie będą rozpatrywane wnioski organizacji, które nie wywiązały się z umów o dotacje zawartych z Fundacją Wspomagania Wsi lub innymi organizacjami grantodawczymi (nie dotyczy projektów w trakcie realizacji).

Szczegółowy formularz wniosku o dotację, oraz instrukcja do formularza są do pobrania na stronie www.fww.org.pl oraz w portalu internetowym prowadzonym przez Fundację Wspomagania Wsi www.witrynawiejska.org.pl

Wnioski, które nie będą zawierały wszystkich wymaganych w formularzu informacji nie będą rozpatrywane.

Wniosek z dopiskiem „Nasza wieś naszą szansą” należy przesłać pocztą do 8 października 2007 (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Fundacja Wspomagania Wsi
ul. Bellottiego1
01-022 Warszawa


Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 20 grudnia 2007 roku

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w: www.fww.org.pl i www.witrynawiejska.org.pl

W konkursie zostaną przyznane nagrody w wysokości od 4.000 do 10.000 zł.

Łączna kwota nagród wyniesie maksymalnie 300.000,00 zł.

Dodatkowych informacji udziela Monika Słotwińska-Łychota pod numerem: (+22) 636 25 70 – 75

lub e-mail: mslotwiska@fww.org.pl

BARDZO WAŻNE! Należy przeczytać przed przystąpieniem do opracowywania projektu:

1. Kryteria stosowane przy ocenie projektu

* Zgodność projektu z celami konkursu (maks.6 pkt.);
* Efektywność projektu (efekty wymierne i niewymierne) (maks.6 pkt.);
* Liczba osób korzystających z efektów projektu (maks.5 pkt.);
* Jakość przygotowania projektu:

zrozumiały, przejrzysty i kompletny opis działań (maks. 3 pkt.),

dokładny budżet (maks. 3 pkt.),

* Liczba osób zaangażowanych w realizację projektu, współpraca z innymi organizacjami i wolontariuszami (walor integrujący) (maks. 5 pkt.);
* Oryginalność/nowatorstwo (maks. 3 pkt.);
* Pozyskanie dodatkowych funduszy (maks. 5 pkt.);
* Ilość pracy własnej włożonej w realizację projektu (maks.5 pkt.);
* Sposób promocji projektu (maks.3 pkt.);
* Trwałość projektu (maks.5 pkt.).2. Dodatkowe, istotne wskazówki dla przystępujących do konkursu:

· Pierwszeństwo w otrzymywaniu dotacji będą miały organizacje, które nigdy wcześniej nie otrzymały dofinansowania w konkursach organizowanych przez Fundację Wspomagania Wsi.

· Konkurs organizowany jest z myślą o wsparciu początkujących organizacji nieposiadających lub posiadających niewielkie doświadczenie w pozyskiwaniu pozagnimmych środków zewnętrznych.

· W przypadku, gdy organizacja/grupa wnioskująca nie posiada własnego konta, należy znaleźć inną organizację, która użyczy swojego konta dla przekazania dotacji (punkt 14. formularza wniosku).

· W przypadku projektów wieloletnich lub wieloetapowych, należy zgłosić konkretny etap.

· Zgłaszane projekty muszą przynosić trwałe efekty, co oznacza, że podejmowane w nich działania nie mogą zakończyć się w momencie zakończenia realizacji projektu.

* Nie można zgłaszać: - projektów polegających wyłącznie na szkoleniach lub/i warsztatach;

- projektów polegających na organizacji imprez masowych;

- dwóch jednakowych w swojej treści projektów z dwóch (lub więcej) organizacji/grup.

· Opisy projektów nagrodzonych w poprzednich edycjach konkursu znajdują się na stronie internetowej www.fww.org.pl oraz w portalu internetowym prowadzonym przez Fundację Wspomagania Wsi www.witrynawiejska.org.pl

· Prosimy o numerowanie stron wniosku, oszczędzanie papieru (wypełniając wniosek prosimy o zachowanie określonej w poszczególnych punktach ilości tekstu (maks. ... str.), nie zszywanie i nie oprawianie wniosków, gdyż będą kopiowane.

· Nie należy przesyłać jakichkolwiek dodatkowych załączników (w tym: zdjęć, planów technicznych, odpisu z rejestru, KRS, statutu organizacji, itp.). Fundacja nie zwraca nadesłanych materiałów.

Organizatorzy konkursu proszą o przekazanie tego ogłoszenia wszystkim organizacjom wymienionym w punkcie: kto może wziąć udział w konkursie.

Nadesłanie wniosku oznacza zgodę na upowszechnienie opisu projektu przez organizatorów konkursu
i przetwarzanie danych dla celów statutowych Fundacji Wspomagania Wsi
FORMULARZ WNIOSKU O DOTACJĘ W KONKURSIE „NASZA WIEŚ NASZĄ SZANSĄ – 2007” : www.witrynawiejska.org.pl/data/nwns/formularz.doc
INSTRUKCJA DO FORMULARZA WNIOSKU:
www.witrynawiejska.org.pl/data/nwns/instrukcja.doc
Fundacja Wspomagania Wsi oraz Bank Incjatyw Społeczno-Ekonomicznych