Polwysep.pl     kamera - obraz na żywo   |   pogoda   |   e-kartki   |   galeria zdjęć   |   księga gości   |   linki
II Konkurs Artystyczny im. Teresy Ocieczko

II Konkurs Artystyczny
im. Teresy Ocieczko
pt. "Boże, który nam dałeś ziemię jakże piękną"

pod honorowym Patronatem: Arcybiskupa Henryka Muszyńskiego - metropolity gnieźnieńskiego, Biskupa Wiesława Meringa - ordynariusza włocławskiego. Organizowany przez Katolickie Stowarzxyszenie "Civitas Christiana" w Turku. Współorganizatorzy: Starosta Powiatu Tureckiego, Fundacja Rozwoju Sztuki Sakralnej Dzieci i Młodzieży "DEI GRATIA" w gdyni, Salon Komputerowy "DIR COMPUTER" Sebastian Choinka w Turku


Celem konkursu jest kreowanie twórczych postaw dzieci oraz spędzania wolnego czasu w okresie wolnym od nauki.

REGULAMIN

Warunki konkursy:

 • Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkoli i uczniów ze szkół podstawowych oraz młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenów: Archidiecezji Warszawskiej, Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Diecezji Kaliskiej, Diecezji Włocławskiej, Archidiecezji Wrocławskiej, Archidiecezji Gdańskiej, Archidiecezji Łódzkiej, Gościnnie - Miasto Wilno, Miasto Rzym.

 • Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy:


  • plastycznej format A3 (Uwaga prosimy nie opisywać prac)

  • litereackiej, 10 stron A4 wydruku komputerowego, czcionką 12

  • fotograficznej format 15x21cm

  • recytacja wiersza (uczestnik konkursu recytuje jeden wybrany przez siebie wiersz z poezji Teresy Ocieczko). Organizator może przesłać tomik wierszy po uprzednim zgłoszeniu się do tej eliminacji Konkursu.


 • Każda praca plastyczna, fotograficzna lub literacka musi być podpisana czytelnie na odwrocie. Dane o autorze powinny zawierać imię i nazwisko, wiek, adres szkoły i adres zamieszkania, numer telefonu, email oraz oświadczenie, że podanie danych jest dobrowolne, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 • Wraz z pracą konkursową uczestnik niepełnoletni jest zobowiązany złożyć oświadczenie podpisane przez rodziców lub opiekunów, stwierdzające że:


  • praca jest osobistym dziełem autora

  • prawa autorskie są niczym nieograniczone

  • zrzeka się majątkowego prawa autorskiego na rzecz organizatorów
Przebieg konkursu:

 • Oceny nadesłanych prac dokona komisja artystyczna powołana przez organizatora.

 • Wyniki konkursu zostaną przekazane laureatom listownie lub telefonicznie po zakończeniu obrad

 • Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni i zaproszeni do wzięcia udziału w uroczystym podsumowaniu konkursu na etapie regionalnym. Zwycięskie prace od 1 do 3 miejsca zostaną dołączone do konkursu finałowego. Finał odbędzie się 24 maja 2008 (sobota) w KONINIE.

 • Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży na przyjazd na eliminacje konkursowe.

 • Decyzje komisji konkursowej są ostateczne<./li>
 • Nagrody przyznawane będą w kategoriach wiekowych.

 • najlepsze prace zostaną pokazane na wystawie pokonkursowej i w Internecie.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w wydawnictwach lub na stronach Internetowych (z zaznaczeniem nazwiska autora).

 • Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi

 • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany regulaminu

 • Nadesłanie prac jest równoważne z akceptacją powyższego regulaminu.

 • ORGANIZATORZY PRZYGOTOWALI ATRAKCYJNE NAGRODY DLA UCZESTNIKÓWUWAGA: Prace należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia: Archidiecezja Wrocławska do 5 marca 2008r., Archidiecezja Częstochowska do 05 marca 2008r, Archidiecezja Gnieźnieńska do 1 marca 2008r., Diecezja Włocławska do 1 marca 2008r., Archidiecezja Gdańska do 8 marca 2008r., Archidiecezja Warszawska do 8 marca 2008r., Diecezja Kaliska do 3 marca 2008r., Archidiecezja Łódzka do 6 marca 2008r., Miasto Rzym do 3 marca 2008r., Miasto Wilno do 10 marca 2008r.

na adres: Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana", pl. Sienkiewicza 5, 62-700 Turek z dopiskiem "II Konkurs Artystyczny"

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzykać telefonicznie: tel. 0-79-006-500, 0-607-500-355, 0-607-604-776, 0-693-954-348, 0-600-152-526 lub na e-mail: civitas@vp.pl