Polwysep.pl     kamera - obraz na żywo   |   pogoda   |   e-kartki   |   galeria zdjęć   |   księga gości   |   linki
Rekrutacja

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W HELU

84-150 Hel
ul.Szkolna 1
zsohel@poczta.onet.pl tel./fax: 0586750683
NIP:587-14-22-563

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W HELU na rok szkolny 2008/2009

ustalony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232) oraz zarządzeniem nr 3/2007 Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów rekrutacji i składania dokumentów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych, szkół policealnych oraz sposobu przeliczania na punkty zajęć edukacyjnych i innych osiągnięć kandydatów do młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum w województwie pomorskim na rok szkolny 2008/2009.


I. Nabór kandydatów

1. O przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum (§ 7 ust 1 rozporządzenia).
2. Składanie dokumentów odbywa się w terminach ustalonych w zarządzeniu nr 3/2008 Pomorskiego Kuratora Oświaty.
3. Kandydaci składają w sekretariacie szkoły:
a) od 1 czerwca 2008 r. do 19 czerwca 2008 r.
- podanie i życiorys (na formularzach przygotowanych przez szkołę),

- dwie fotografie
- inne dokumenty (np. opinie PPP, zaświadczenia lekarskie, itp. – oryginały lub kopie poświadczone w sekretariacie na podstawie oryginałów).
b) od 20 czerwca 2008 r. do 24 czerwca 2008 r. do godz. 1200
- kopia świadectwa ukończenia gimnazjum,
- kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
c) od 26 czerwca 2008 r. od godz. 12.00 do 30 czerwca 2008 r. do godz. 1200
- oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
- oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
- oświadczenia potwierdzającego wolę podjęcia nauki w szkole,
- kartę informacyjną (zgodnie z § 8 ust 2 zarządzenia Kuratora),
- bilans zdrowia wraz z kartą szczepień,
- inne dokumenty (np. opinie PPP, zaświadczenia lekarskie, itp. – oryginały lub kopie poświadczone w sekretariacie na podstawie oryginałów).

II. Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna

1. Decyzja o powołaniu komisji podejmowana jest najpóźniej w ostatnim dniu składania dokumentów przez kandydatów (§17 ust 2 rozporządzenia)
2. Komisja powoływana jest w składzie:
a) Przewodniczący – wicedyrektor szkoły
b) Członkowie:
- pedagog szkolny
- 1 lub 2 nauczycieli
3. Komisja przeprowadza kwalifikację po zakończeniu okresu składania dokumentów przez kandydatów.
4. Komisja kwalifikuje kandydatów zgodnie z § 18 rozporządzenia, zarządzeniem Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz kryteriami kwalifikacji kandydatów do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego w Helu.
5. Posiedzenia komisji są protokołowane.

III. Kryteria kwalifikacji kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego w Helu

O przyjęciu kandydata do Liceum Ogólnokształcącego decydować będzie uzyskana przez kandydata suma punktów:
1. Za egzamin gimnazjalny (maksymalnie 100 punktów)
2. Z przeliczenia na punkty wybranych ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum (maksymalnie 76 punktów) według skali:
Punktowane przedmioty to: język polski, język obcy. matematyka , biologia.
Ocena celująca: 19 pkt.
Ocena bardzo dobra: 15 pkt
Ocena dobra: 11 pkt
Ocena dostateczna: 7 pkt
Ocena dopuszczająca i niedostateczna : 0 pkt
(maksymalnie 4 * 19 = 76 punktów)
3. Z przeliczenia na punkty innych osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum (maksymalnie 24 punkty).
a) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 4 punkty
b) za udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty w tym:
- finalista konkursu ponadwojewódzkiego - 12 punktów,
- finalista konkursu wojewódzkiego - 10 punktów,
c) osiągnięcia sportowe (w dyscyplinach wymienionych w załączniku nr 1 do zarządzenia Kuratora) i artystyczne:
- I - VI miejsce na szczeblu ponadwojewódzkim - 5 punktów
- I - III miejsce w województwie - 4 punkty
- I miejsce w powiecie - 3 punkty
- II miejsce w powiecie - 2 punkty
- III miejsce w powiecie - 1 punkt
d) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu (świadoma, bezpłatna, dobrowolna działalność, np. w domach opieki, hospicjach, świetlicach środowiskowych, itp.; średni roczny czas pracy wolontariusza powinien przekraczać 24 godziny) - 2 punkty,
e) osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego - 1 punkt

UWAGA:


1. Nie sumuje się punktów za osiągnięcia wymienione w każdym z podpunktów b), c), d), e), punktuje się najwyższe osiągnięcie.(np. jeżeli kandydat uzyskał II miejsce w zawodach sportowych na szczeblu ponadwojewódzkim i I miejsce w powiecie w tej samej dyscyplinie lub innej to otrzymuje 5 punktów, a nie 5+3=8 punktów.)
2. Punktowane będą tylko osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum.
4. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej, co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów zawartych w statutach szkół. Preferencje te nie dotyczą dodatkowych kryteriów przy kwalifikowaniu do klas, w których wymagane są szczególne predyspozycje kandydata (sprawnościowe, zdrowotne, artystyczne, uzdolnienia językowe, inne), jeśli przedmiot konkursu nie jest zbieżny z wybranym kierunkiem kształcenia.

IV. Postanowienia końcowe

1. Kryteria kwalifikacji kandydatów do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego w Helu obowiązują także kandydatów z innych województw.
2. Odwołania od wyników rekrutacji należy składać do Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących niezwłocznie po ogłoszeniu listy kandydatów przyjętych do szkoły. Odwołania będą rozpatrywane w ciągu trzech dni od ogłoszenia wyników