Polwysep.pl     kamera - obraz na żywo   |   pogoda   |   e-kartki   |   galeria zdjęć   |   księga gości   |   linki
Protokół nr XXXVIII/2001

z sesji Rady Miasta Helu, która odbyła się dnia 19 grudnia 2001 r. w sali posiedzeń budynku Urzędu Miasta.

Godzina rozpoczęcia 14.00
godzina zakończenia 17.50

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Miasta Tadeusz Klajnert.
Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad. Na ogólną ilość ustawowego składu Rady 18 w sesji uczestniczyło 15 radnych.
Nieobecni: Bogusława Borowiec-Pytel, Andrzej Mosór.
Następnie Przewodniczący Rady odczytał negatywną opinie ZM oraz Komisji Społecznej w sprawie proj. uchwał dot. regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce (opinie stanowią załącznik do protokółu).
W związku z powyższym projekt uchwały nr 11 w sprawie regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce, został wykreślony z porządku obrad.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Część druga - obrady.
Ad. do pkt 1
Burmistrz Helu przedstawił odpowiedzi na interpelacje i zapytania przewodniczącego rady, które stanowią załącznik do protokółu.
Ad. do pkt.2
a) Radny Naturski przedstawił pozytywną opinię Komisji Społecznej dot. proj. uchwały nr 1 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania, określone w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz określenie wartości jednego punktu dla pracowników MOPS (opinia stanowi zał. do protokółu).
Radny Leszczyński przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarczej dot. proj. uchwały nr 1 (opinia stanowi zał. do protokółu).
Radny Wojna poinformował, iż Komisja Rewizyjna proponuje przyjąć omawiany projekt uchwały.
Rada Miasta w obecności 15 radnych - jednogłośnie 15 głosami "za" podjęła uchwałę Nr XXXVIII/268/2001 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania, określone w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz określenie wartości jednego punktu dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, która stanowi załącznik do protokółu wraz z wynikiem imiennego głosowania.
b) Radny Naturski przedstawił pozytywną opinię Komisji Społecznej dot. proj. uchwały nr 2 w sprawie ustalenia odpłatności za udzielenie pomocy w formie posiłku dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole (opinia stanowi zał. do protokółu).
Radny Leszczyński przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarczej dot. proj. uchwały nr 2 (opinia stanowi zał. do protokółu).
Radny Wojna poinformował, iż Komisja Rewizyjna proponuje przyjąć omawiany projekt uchwały.
Radny Groenwald stwierdził, iż w tabeli stanowiącej zał. do uchwały w dochodach wg kryterium, powinno być zapisane "ponad 200%", a nie "ponad 201%".
Radni nanieśli poprawkę zasugerowaną przez radnego.
Rada Miasta w obecności 15 radnych - jednogłośnie 15 głosami "za" podjęła uchwałę Nr XXXVIII/269/2001 w sprawie ustalenia odpłatności za udzielenie pomocy w formie posiłku dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole, która stanowi załącznik do protokółu wraz z wynikiem imiennego głosowania.
c) Radny Naturski przedstawił pozytywną opinię Komisji Społecznej dot. proj. uchwały nr 3 w sprawie zmiany ustalenia zasad odpłatności za usługi opiekuńcze (opinia stanowi zał. do protokółu).
Radny Leszczyński przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarczej dot. proj. uchwały nr 3 (opinia stanowi zał. do protokółu).
Radny Wojna poinformował, iż Komisja Rewizyjna proponuje przyjąć omawiany projekt uchwały.
Rada Miasta w obecności 15 radnych - jednogłośnie 15 głosami "za" podjęła uchwałę Nr XXXVIII/270/2001 w sprawie zmiany ustalenia zasad odpłatności za usługi opiekuńcze, która stanowi załącznik do protokółu wraz z wynikiem imiennego głosowania.
d) Radny Naturski wyjaśnił, iż Komisja Społeczna proponuje poprzeć projekt uchwały w sprawie współpracy z niemiecką gminą Hermeskeil, ale po naniesieniu poprawki w § 2., tj. zmiany słów "Zarządu Miasta Helu" na "Burmistrza Helu" (opinia stanowi zał. do protokółu). Wyjaśnił jednocześnie, iż dokumenty dot. porozumienia gminy niemieckiej z powiatem były podpisywane przez starostę, a nie przez zarząd.
Radny Leszczyński przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarczej dot. proj. uchwały nr 4 (opinia stanowi zał. do protokółu).
Radny Wojna poinformował, iż Komisja Rewizyjna proponuje przyjąć omawiany projekt uchwały.
Pani mecenas wyjaśniła, iż w świetle statutu do skutecznego składania oświadczeń woli niezbędna jest zgoda dwóch członków zarządu, ale uchwałą można upoważnić pana burmistrza.
Przewodniczący Rady postawił pod głosowanie wniosek Komisji Społecznej dot. § 2., tj. zmiany słów "Zarządu Miasta Helu" na "Burmistrza Helu".
Wniosek został przyjęty 8 głosami "za" przy 7 głosach "przeciwnych".
Pani mecenas wyjaśniła, iż w § 2 powinien znaleźć się zapis, że "Rada Miasta upoważnia Burmistrza Helu". W związku z powyższym zaproponowała następujący zapis §2 "Rada Miasta Helu upoważnia Burmistrza do podpisania dokumentu określającego szczegółowe zasady współpracy".
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zapis §2 w brzmieniu "Rada Miasta Helu upoważnia Burmistrza do podpisania dokumentu określającego szczegółowe zasady współpracy".
Wniosek został przyjęty 13 głosami "za" przy 2 głosach "przeciwnych".
Rada Miasta w obecności 15 radnych - jednogłośnie 15 głosami "za" podjęła uchwałę Nr XXXVIII/271/2001 w sprawie współpracy z niemiecką gminą Hermeskeil, która stanowi załącznik do protokółu wraz z wynikiem imiennego głosowania.
e) Radny Naturski przedstawił pozytywną opinię Komisji Społecznej dot. proj. uchwały nr 5 w sprawie zmiany załącznika do Statutu Miasta (opinia stanowi zał. do protokółu).
Radny Leszczyński przedstawił negatywną opinię Komisji Gospodarczej do omawianego projektu uchwały, która stanowi załącznik do protokółu wraz z uzasadnieniem.
Radny Mrozik wyjaśnił, iż Zarząd Miasta ogłosił konkurs na projekt medalu pamiątkowego dla honorowego i zasłużonego obywatela miasta Helu. Powołana komisja w składzie p. M. Klajnert, p. G. Muża,
p. E. Mrozik, oceniła przedstawione projekty. Komisja wybrała dwa projekty, które miały być zmodyfikowane, ale korekty te nie zostały dokonane przez projektantów. Komisja wybrała inny wariant skierowała się do wykonawcy tego rodzaju pamiątek p. S. Śliwy z Kosakowa Komisja zwróciła uwagę na to, aby projekty były praktyczne, estetyczne oraz po części ekonomiczne.
Radny poprosił o dopisanie w regulaminie przyznawania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Helu" w § 5 wyrazu " i legitymację" oraz w regulaminie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Helu" w § 4 wyrazu "
i legitymację".
Radny stwierdził jednocześnie, iż przedstawionego przez radnego Leszczyńskiego projektu medalu miasta Szczecina nie należy porównywać z Helem, ponieważ budżety miast się bardzo różnią.
Radny Groenwald wyjaśnił, iż Komisja Gospodarcza nie zaakceptowała projektu uchwały ponieważ powinien być zapis o możliwości nadania tytułu pośmiertnie, brakuje również "karty przywilejów", dlatego komisja uważa, iż regulaminy należy dopracować.
Radny Mrozik wyjaśnił, iż w dużych miastach, tj. Gdańsk, Gdynia, przywileje są następujące: korzystanie bezpłatnie ze środków lokomocji miejskiej, prawo uroczystego pochówku, branie udziału we wszystkich uroczystościach organizowanych przez władze miejskie. Stwierdził również, że na uroczystości w Helu są wszyscy zapraszani i nie ma potrzeby umieszczania takiego zapisu jako przywileju.
Radny Leszczyński stwierdził, że brakuje zapisu z jakiego materiału zostanie wykonany medal, koloru itp. Zdaniem radnego przedstawione medale są gadżetami, które mogą być dawane z okazji jakiejś rocznicy, a nie jako medale dla honorowego lub zasłużonego obywatela miasta.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, iż w regulaminie nie ma zapisu zakazującego przyznanie medalu pośmiertnie. Stwierdził również, iż radni powinni swoją wole wyrazić w głosowaniu.
Radny Salski zapytał dlaczego nie przedstawione zostały radnym zaprojektowane medale przez mieszkańców.
Radny Konkel stwierdził, że w uchwale powinien być zapis mówiący ile medali w ciągu roku można przyznać.
Przewodniczący Rady postawił pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika do Statutu Miasta.
Rada Miasta w obecności 15 radnych - 6 głosami "za" przy 6 głosach "przeciwnych" oraz 3 głosach "wstrzymujących" nie przyjęła uchwały w sprawie zmiany załącznika do Statutu Miasta.
f) Radny Naturski przedstawił opinię Komisji Społecznej dot. proj. uchwały nr 6 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i warunków sprzedaży tych napojów na terenie Miasta Helu, która będzie pozytywna po uwzględnieniu poprawek (opinia stanowi zał. do protokółu).
Radny Leszczyński przedstawił negatywną opinię Komisji Gospodarczej do omawianego projektu uchwały, która stanowi załącznik do protokółu.
Radny Wojna poinformował, iż Komisja Rewizyjna nie popiera projektu uchwały.
Przewodniczący Rady przedstawił pozytywną opinię Dowódcy Garnizonu Hel kadm T.Mathea do proj. omawianej uchwały (opinia stanowi załącznik do protokółu).
Następnie postawił pod głosowanie wniosek Komisji Społecznej dot. skreślenia w pkt.3 §1 słowa "plaż".
Radny Groenwald zgłosił wniosek formalny o nieprawidłowe przeprowadzanie głosowania przez Przewodniczącego Rady, ponieważ powinien być głosowany wniosek najdalej idący.
Przewodniczący Rady stwierdził, iż Komisja Gospodarcza nie popiera projektu uchwały, a nie wnioskuje o odrzucenie.
Radny Leszczyński wnioskował w imieniu Komisji Gospodarczej o odrzucenie w całości projektu uchwały.
Wniosek został przyjęty 8 głosami "za", przy 5 głosach "przeciwnych" oraz 2 głosach "wstrzymujących".
W związku z powyższym projekt uchwały został odrzucony.
g) Radny Naturski przedstawił pozytywną opinię Komisji Społecznej dot. proj. uchwały nr 7 w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2002 rok (opinia stanowi zał. do protokółu).
Radny Leszczyński przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarczej omawianego projektu uchwały, która stanowi załącznik do protokółu.
Radny Wojna stwierdził, iż Komisja Rewizyjna ma strzeżenia do struktury wydatków. Wyjaśnił jednocześnie, iż ponad 50% kosztów wydawane jest na szkolenia, diety, wyjazdy, a nie na potrzeby dzieci. Zdaniem KR, komisja ds. przeciwdziałania alkoholizmowi stworzona jest po to, żeby konsumować pieniądze z budżetu, a nie praktycznie pomagać ludziom potrzebującym pomocy. W związku z powyższym należy dokonać zmiany w strukturze wydatków np. więcej pieniędzy przeznaczyć dla dzieci oraz pomoc medyczną dla osób nie ubezpieczonych mających problemy z alkoholem.
Radny Groenwald stwierdził, że Komisja Gospodarcza również proponowała dokonanie autokorekty struktury wydatków dot. przeznaczenia więcej środków na cele medyczne zgodnie z sugestią Komisji Rewizyjnej.
Pan Stanek wyjaśnił, iż art.12 pkt. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, nakazuje przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i warunków sprzedaży tych napojów na terenie miasta. Wyjaśnił jednocześnie, że wydatki dot.działalności profilaktycznej skierowanej zarówno dla dzieci i rodziców wynoszą 46.150 zł w tym jest realizacja programów profilaktycznych, wyżywienie dzieci, wynagrodzenia wychowawców świetlicy, opłata ogrzewania świetlicy.
Radny Łuczaj zapytał, czy nie można byłoby zrezygnować z części szkoleń.
Pan Stanek wyjaśnił, iż można zrezygnować ze szkolenia terapeuty, ale koszt wynajęcia terapeuty z Wejherowa wynosi 20 tys. zł rocznie, natomiast przekładanie środków na leczenie osób nie ubezpieczonych jest nielegalne.
Rada Miasta w obecności 15 radnych - 8 głosami "za" przy 5 głosach "przeciwnych" oraz 2 głosach "wstrzymujących" podjęła uchwałę Nr XXXVIII/272/2001 w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2002 rok, która stanowi załącznik do protokółu wraz z wynikiem imiennego głosowania.
h) Radny Naturski przedstawił pozytywną opinię Komisji Społecznej dot. proj. uchwały nr 8 w sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2001 rok (opinia stanowi zał. do protokółu).
Radny Wojna wyjaśnił, iż Komisja Rewizyjna popiera projekt uchwały.
Pani Rzepko wyjaśniła, iż w związku z otrzymanymi dotacjami na zadania własne i bieżące gminy z zakresu opieki społecznej oraz subwencji ogólnej z budżetu państwa wprowadza się do budżetu po stronie dochodów i wydatków kwotę 35.071,00 zł, jednocześnie zmniejsza się wydatki w niektórych częściach o 23.362,00 zł oraz zaangażowana zostaje rezerwa budżetowa w wysokości 13.500,00 zł. Wyjaśniła jednocześnie, iż ZM wnioskuje o zwiększenie wydatków: rzeczowych w urzędzie i ZSO, opieki społecznej, związanych z promocją miasta, budową hali sportowej, opłacenie rachunków za energię elek. dot. oświetlenia miasta i modernizacji śmietnika na cmentarzu, oraz o zmianę środków w wys. 20.000,00 zł zaplanowanych na modernizację placu przy świetlicy socjoterapeutycznej na zakup komputera oraz nowych drzwi do budynku przedszkola.
Radny Łuczaj poprosił o wyjaśnienie, na co konkretnie zostaną przeznaczone środki w szkole.
Pani Rzepko wyjaśniła, iż środki przeznaczone zostaną na wydatki rzeczowe np. zakup oleju opałowego.
Radny Leszczyński zapytał na jakie wydatki rzeczowe w urzędzie będą przeznaczone środki.
Pani Rzepko wyjaśniła, iż środki zostaną przeznaczone na opłatę zryczałtowaną za przesyłki, telefony.
Radny Groenwald poprosił o wyjaśnienie dla kogo jest kupowany komputer za 20 tys. zł.
Burmistrz Helu wyjaśnił, iż za kwotę 20 tys. zł jest planowany zakup komputera dla świetlicy socjoterapeutycznej w kwocie 7-8 tys. zł, natomiast pozostała część środków zostanie przekazana na zakup trzech drzwi w przedszkolu.
Rada Miasta w obecności 15 radnych - 14 głosami "za" przy 1 głosie "wstrzymującym" podjęła uchwałę Nr XXXVIII/273/2001 w sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2001 rok, która stanowi załącznik do protokółu wraz z wynikiem imiennego głosowania.
i) Skarbnik Miasta p. Rzepko wyjaśniła, iż ZM dokonał zmniejszenia dochodów i wydatków w uchwale budżetowej o kwotę 76.755 zł, w związku z otrzymaniem aktualnego zawiadomienia o wysokości subwencji ogólnej z budżetu państwa, tj.:
1) w §1. proj. uchwały ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 9.426.909,00 zł ,
 zmniejsza się subwencje ogólną z budżetu państwa, która ogólnie wynosi 2.351.904,00 zł, z tego:
-) podstawowa 2.162,00 zł,
-) oświatowa 2.147.739,00 zł,
-) rekompensująca 202.003,00 zł,

2) w §2. ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 9.703.024,00 zł
- zmniejsza się pozostałe wydatki, które wynoszą 2.880.762,00 zł.
Pani Rzepko poinformowała jednocześnie, iż ZM dokonał zmian w projekcie budżetu Miasta Helu zgodnie z uwagami RIO, tj.:
1) w zał. nr 2 dz.710, rozdz. 71095 zmieniony zostaje na 71035 i otrzymuje brzmienie: "cmentarze" zamiast "pozostała działalność",
2) w zał. nr 2 dz.801, rozdz.80104 "oddział klas "0" w przedszkolu" zastępuje się wyrażeniem "przedszkole przy szkołach podstawowych",
3) w zał.2 dz.900, rozdz.90003 "oczyszczanie miast i wsi" podnosi się o kwotę 10 tys. zł, ponieważ został zmniejszony rozdz. 90095 z 70 tys. zł na 60 tys. zł, gdyż wydatki na program "Podaj łapę" nie mogą być sklasyfikowane w pozostałej działalności, tylko w rozdziale oczyszczanie miasta.
Następnie radny Naturski przedstawił pozytywną opinie Komisji Społecznej w sprawie projektu uchwały dot. budżetu miasta Helu na 2002 r., która stanowi załącznik do protokółu.
Radny Leszczyński przedstawił pozytywną opinie Komisji Gospodarczej w sprawie budżetu miasta Helu na 2002 r., która stanowi załącznik do protokółu.
Radny Wojna poinformował, iż Komisja Rewizyjna popiera omawiany projekt uchwały. Stwierdził jednocześnie, iż komisja wnosi o wygospodarowanie dodatkowych działek, w przyszłym roku, przy sprzedaży mienia komunalnego.
Następnie pani Rzepko odczytała uchwałę Nr 176/IV/2001 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dn.14 grudnia 2001 r w sprawie opinii o projekcie budżetu Miasta Helu na 2002 r (uchwała stanowi załącznik do protokółu).
Radny Groenwald zapytał, czy w dochodach dot. części podatku od nieruchomości od osób prawnych, wykonanie na rok 2001 będzie rzeczywiste wynikające z deklaracji, ale nie związane z wpływami finansowymi. Radny poprosił jednocześnie o podanie kto zalega z podatkami i wyjaśnienie cyt. "dlaczego są równi i równiejsi jeżeli chodzi o płacenie podatków".
Pani Rzepko wyjaśniła, że w dochodach nie są uwzględnione środki od podmiotów nie płacących podatku, tj. PUP "Koga" i Korporacji Gdańskiej, ale zaległości zabezpieczone są hipoteką.
Radny Groenwald stwierdził, że z wypowiedzi pani skarbnik wynika, iż założono, że powyższe podmioty w przyszłym roku też nie zapłacą podatku. Radny poprosił o podanie kwot zaległości podatkowych.
Pani Rzepko poinformowała, że powyższe podmioty zalegają ok.60 tys. zł.
Radny Groenwald stwierdził, iż na przyszły rok zindeksowano tych którzy płacą, a tych którzy nie płacą i nie wyrównają zaległości nie ujęto w budżecie.
Pani Rzepko potwierdziła wypowiedź radego Groenwalda.
Radny Groenwald wyjaśnił, iż wobec powyższego kwota 125 tys. zł nie została uwzględniona w przyszłorocznym budżecie.
Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższą sprawą powinna zająć się Komisja Rewizyjna.
Radny Wojna wyjaśnił, iż Komisja Rewizyjna wnioskowała o powołanie specjalnej komisji w celu weryfikacji składanych deklaracji.
Burmistrz Helu poinformował, iż wszystkie podatki są ściągane, a tam gdzie podmiot nie płaci zakładane są hipoteki i co miesiąc rozszerzane, czyli pieniądze są zabezpieczane, a nie tracone. Wyjaśnił jednocześnie, że deklaracje podatkowe są weryfikowane przez pracowników urzędu, którzy doprowadzili do wykrycia nieprawidłowości, więc wniosek dot. powołania specjalnej komisji z pracowników jest niezasadny.
Radny Groenwald stwierdził, iż kwoty na hipotekach powinny być wprowadzone w budżecie przyszłorocznym, jako do odzyskania, czyli dochód należny Gminie. Zdaniem radnego ZM z góry założył, że podatki zaległe i przyszłoroczne nie zostaną zapłacone. Uważa również, że jest to błąd logiczny, ponieważ zakłada się niską ściągalność podatków.
Następnie przewodniczący rady udzielił głosu:
- dyrektorowi ZSO p.Hałasowi, który stwierdził, iż zaplanowany budżet wystarczy na wydatki rzeczowe i płace, a na pozostałych sprawach będzie musiał rygorystyczne oszczędzać,
- dyrektorce przedszkola Miejskiego p.Baranowskiej, która stwierdziła, iż jest to budżet przetrwania. Poinformowała jednocześnie, iż radni nie zdążą sprywatyzować przedszkola, ponieważ zmieniła się ustawa.
- dyrektorce Biblioteki Miejskiej p.Rotta, która prosiła o zwiększenie budżetu o 3 500 zł na inwestycje programu bibliotecznego.
Przewodniczący Rady stwierdził, iż p. Rotta powinna porozmawiać z ZM i komisjami stałymi RM w sprawie zakupu programu bibliotecznego.
Wiceprzewodniczący Rady p.Kosznik odczytał projekt uchwały w sprawie budżetu miasta Helu na 2002 rok, który stanowi załącznik do protokółu.
Rada Miasta w obecności 15 radnych - jednogłośnie 15 głosami "„za" podjęła uchwałę Nr XXXVIII/274/2001 w sprawie budżetu miasta Helu na 2002 rok, która stanowi załącznik do protokółu wraz z wynikiem imiennego głosowania.
Radny Groenwald poprosił, żeby w przypadku odzyskania należności z tytułu podatku dochodowego, wpływy zasiliły oświatę w przyszłym roku.
Burmistrz Helu zadeklarował, iż odzyskane pieniądze z podatków zostaną przeznaczone na oświatę.
j) Przewodniczący Rady poprosił o naniesienie autopoprawki w zał. do projektu uchwały nr 10 w sprawie planu pracy rady w 2002 roku, tj. zmianę w I kwartale daty 20 marca na 27 marca 2002 r.
Radny Naturski przedstawił pozytywną opinię Komisji Społecznej dot. proj. uchwały (opinia stanowi zał. do protokółu).
Radny Leszczyński przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarczej dot. proj. uchwały (opinia stanowi zał. do protokółu).
Radny Wojna poinformował, że Komisja Rewizyjna popiera omawiany projekt uchwały.
Rada Miasta w obecności 15 radnych - jednogłośnie 15 głosami "za" podjęła uchwałę Nr XXXVIII/275/2001 w sprawie planu pracy rady w 2002 roku, która stanowi załącznik do protokółu wraz z wynikiem imiennego głosowania.
Pani Rzepko przedstawiła wniosek ZM dot. wyrażenia zgody na przesunięcie środków zgromadzonych na rachunku inwestycyjnym (wniosek stanowi zał. do protokółu).
Radny Łuczaj poprosił o odpowiedź na piśmie, dlaczego nie zrealizowano zaplanowanej inwestycji, tj. budowa placu zabaw przy świetlicy socjoterapeutycznej oraz jaki jest stan prawny gruntu na tym terenie.
Wniosek Zarządu Miasta został przyjęty 10 głosami "za" przy 5 głosach "wstrzymujących".

Ad. do pkt 3
Radny Leszczyński przedstawił plan pracy Komisji Gospodarczej na rok 2002, który stanowi zał. do protokółu.
Rada Miasta przyjęła plan pracy jednogłośnie 15 głosami "za".
Radny Naturski przedstawił plan pracy Komisji Społecznej na 2002 rok, który stanowi załącznik do protokółu.
Rada Miasta przyjęła plan pracy jednogłośnie 15 głosami "za".
Radny Naturski prosił radnych o wsparcie organizacji spotkania ze sponsorami, działaczami i kombatantami.
Radny Wojna przedstawił następujący plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2002 rok:
1. Kontrola protokołów z posiedzeń Zarządu Miasta w m-cach: luty, kwiecień, czerwiec, i wrzesień.
2. Kontrola zakończenia inwestycji pod nazwą budowa gimnazjum oraz wydatki rzeczowe szkół za 2001.
3. Przygotowanie opinii wykonania budżetu za 2001r. oraz wniosku o udzielenie absolutorium.
4. Przygotowanie wniosków i opinii komisji na sesję Rady Miasta.
Rada Miasta przyjęła plan pracy jednogłośnie 15 głosami "za".

Ad. do pkt 4
Burmistrz Helu przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Miasta za okres od 7 grudnia do 14 grudnia 2001 r (sprawozdanie stanowi załącznik do protokółu).

Część trzecia.
Ad. do pkt 1.
Radny Tomasik złożył wnioski na piśmie (załącznik do protokółu).
Radny Konkel złożył wnioski na piśmie (załącznik do protokółu).
Radny Łuczaj prosił o pisemną odpowiedź dot. realizacji uchwały połączenia ZZOM ze spółką z Władysławowa.
Rady Groenwald zapytał, czy zgodnie z wcześniejszym wnioskiem protokóły, uchwały i wnioski będą podawane w internecie.
Burmistrz Helu poinformował, iż wniosek radnego Groenwalda będzie zrealizowany od m-ca stycznia.

Ad. do pkt 2
Pan Waśkowski wyjaśnił, iż obiekty militarne wpisane są do rejestru zabytków, czyli są prawnie chronione, a ustawa o ochronie dóbr kultury nakłada obowiązki na władze samorządowe. Stwierdził jednocześnie, że zabytki militarne stają się coraz większą atrakcją turystyczną miasta, jednakże są systematycznie dewastowane i rozkradane. Pan Waśkowski prosił o wygospodarowanie środków na poprawę oznakowania obiektów i wysprzątanie rejonu w którym znajdują się obiekty.
Przewodniczący Rady w związku z wpłynięciem "Apelu" radnych RM Jastarni w sprawie ratowania Półwyspu Helskiego, który rozpatrywany był na stałych komisjach, zaproponował podjęcie następującego stanowiska: Rada Miasta Helu popiera "Apel" Rady Miasta Jastarni w sprawie ratowania Półwyspu Helskiego.
Radny Indyk stwierdził, iż ratowanie półwyspu jest konieczne, ale nie takimi działaniami jakie są zawarte w apelu, tj. obłożenie kamieniem półwyspu od strony zatoki i pełnego morza, refulacja pisku z zatoki w celu zasilania brzegu pełnego morza.
Przewodniczący Rady stwierdził, iż można poprzeć apel, który jest słuszny, a nie treść merytoryczną.
Radny Wojna stwierdził, iż Komisja Rewizyjna jest za poparciem apelu, ale nie jego treści, gdyż mówi się w nim o umocnieniu brzegów Półwyspu m.in. 20 km od falochronu wschodniego portu we Władysławowie i równolegle od strony Zatoki Puckiej.
Radny Tomasik poinformował, że szczegółowe plany ochrony Helu są u pana burmistrza i należy poprzeć apel.
Przewodniczący Rady postawił pod głosowanie poparcie omawianego "Apelu" w brzmieniu: "Rada Miasta Helu popiera "Apel" Rady Miasta Jastarni w sprawie ratowania Półwyspu Helskiego".
Rada Miasta Helu poparła "Apel" RM Jastarni jednogłośnie 15 głosami "za".

Ad. do pkt 3
Protokół z XXXVII sesji Rady Miasta został przyjęty 14 głosami "za", przy 1 głosie "wstrzymującym".
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta Helu podziękował radnym za uczestnictwo w sesji, po czym zamknął obrady.

Sporządziła: Daria Ziółkowska

Załączniki do protokółu:
1. listy obecności
2. porządek obrad
3. projekty uchwał
4. uchwały podjęte wraz z wynikiem imiennego głosowania
5. opinia ZM do proj. uchwały w spr. regulaminu przyznawania
stypendium za wyniki w nauce
6. opinie Komisji Społecznej do projektów uchwał
7. odpowiedzi na interpelacje i zapytania przewodniczącego rady
8. opinie Komisji Gospodarczej do projektów uchwał
9. opinia Dowódcy Garnizonu Hel
10. wniosek ZM
11. plan pracy KG
12. plan pracy KS
13. sprawozdanie z prac ZM
14. wnioski radnego Tomasika
15. wnioski radnego Konkela

protokół zatwierdzony bez sprzeciwu głosami:
"za" 12
"przeciw" 1
"wstrzymującymi się" 0
dnia 30 stycznia 2002 r.

Przewodniczący Rady Miasta
Tadeusz Klajnert