Polwysep.pl     kamera - obraz na żywo   |   pogoda   |   e-kartki   |   galeria zdjęć   |   księga gości   |   linki
Otwarcie ujęcia wody w Helu

W dniu 13 czerwca 2002 roku nastąpił długo oczekiwany przez wszystkich mieszkańców Helu oraz turystów rokrocznie odwiedzających nasze miasto moment.

Po wielu staraniach otwarte zostało komunalne ujęcie i stacja uzdatniania wody. Realizacja tej inwestycji została poprzedzona długą i uciążliwą, trwającą od roku 1999 procedurą regulacji stanu prawnego gruntów na terenach planowanej inwestycji, których część znajdowała się w zarządzie Ministerstwa Obrony Narodowej, część w zarządzie Polskich Kolei Państwowych. Na dzień dzisiejszy grunty zarówno pod ujęciem, jak i stacją uzdatniania wody stanowią własność Gminy Hel. Dziękujemy w tym miejscu wszystkim, którzy pomogli i przyczynili się do pozytywnego załatwienia sprawy, a w szczególności Wojewodzie Pomorskiemu, Staroście Puckiemu, Ministrowi Obrony Narodowej i Dowódcy Marynarki Wojennej oraz Dyrekcji Polskich Kolei Państwowych.
Decyzja o podjęciu inwestycji wynikała z faktu, iż woda dostarczana do odbiorców z istniejącego ujęcia wojskowego nie spełniała podstawowych wymagań, określonych w normach zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia, w szczególności podwyższona była zawartość żelaza i manganu. Efekty tego odczuwali wszyscy odbiorcy wody, poprzez niszczejące urządzenia sanitarne i bieliznę, czy też "specyficzny zapach". Dlatego władze miasta, wypełniając obowiązek wynikający z ustawy o samorządzie gminnym, podjęły decyzję o budowie własnego, nowoczesnego ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania, tak by móc kontrolować i wpływać na dystrybucję wody w mieście i uniezależnić się od istniejącego ujęcia wojskowego.
Po zakończeniu procedur komunalizacyjnych i wyborze wykonawcy rozpoczęła się budowa. Generalnym wykonawcą została firma "Alfa-Zet" Sp. z o. o. z Wrocławia. Inwestorem zastępczym oraz nadzór inwestorski prowadził Komunalny Związek Gmin we Władysławowie. Koszt budowy wyniósł 1.733.400 zł. Inwestycja została zrealizowana w błyskawicznym tempie, wykonawca wszedł bowiem na plac budowy we wrześniu 2001 roku. Nie udałoby się to jednak bez pomocy finansowej instytucji wspierających tego typu działania. I tak, uzyskano dofinansowanie:
1. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawie - 700.000 zł pożyczki na preferencyjnych warunkach, tzn. bardzo niskim oprocentowaniu ( na poziomie 5 % rocznie ), długim okresie spłaty i możliwości częściowego umorzenia,
2. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku - 500.000 zł pożyczki na preferencyjnych warunkach i 90.000 zł dotacji.
Bez pomocy tych instytucji inwestycja trwałaby dłużej lub też zmuszeniu zostalibyśmy do zaciągnięcie kredytu komercyjnego, na dużo mniej korzystnych warunkach.
Uruchomione ujęcie oraz stacja uzdatniania wody są w pełni zautomatyzowane, nie wymagające stałej obsługi. Woda ze studni głębinowych, z utworów czwartorzędowo - kredowych, z głębokości ok. 170 m podawana jest na filtry, w których odbywa się usuwanie zanieczyszczeń organoleptycznych i fizykochemicznych, w tym zwłaszcza żelaza i manganu, do wartości wymaganych. Zastosowano 3 filtry pośpieszne, ciśnieniowe HI-FLO UFP 84 firmy Culligan, posiadające następujące złoża: cullcite, piroluzyt i cullsan. Następnie woda pompowana jest do dwukomorowego zbiornika retencyjnego o pojemności 500 m3, skąd pompy II stopnia podają do miejskiej sieci wodociągowej. W stacji zainstalowana jest instalacja do dezynfekcji wody podchlorynem sodu, która stosowana będzie w razie potrzeby i tylko w wyjątkowych wypadkach. Woda po uzdatnieniu spełnia normy Ministerstwa Zdrowia i Unii Europejskiej ( zgodnie z wynikami badań z dnia 06.06.2002 r. zarówno żelazo, jak i mangan redukowane są do śladowych ilości ). W stacji zainstalowany jest agregat prądotwórczy, który zapewnia ciągłość dostawy wody w przypadku braku napięcia w sieci elektroenergetycznej. Średnia dobowa wydajność ujęcia i stacji wynosi 1.142,61 m3/d, maksymalna wydajność dobowa 1.371,16 m3/d, maksymalna wydajność godzinowa 180 m3/h.
Zdajemy sobie wszyscy sprawę z tego, że oddanie do użytku ujęcia i stacji uzdatniania wody są początkiem procesu modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Jednakże wiele osób z pewnością już zauważyło, a inni z pewnością dostrzegą to w najbliższym czasie, że nastąpiła znaczna poprawa jakości wody wypływającej z naszych kranów. Wiele osób jest wręcz zdziwionych, że nie żółkną dopiero co z wielkim wysiłkiem wyczyszczone umywalki, wanny czy brodziki, a przecież jeszcze nie tak dawno wystarczyły dwa, trzy dni, żeby wszystko było brudne. Oczywiście osiągnięcie pełnego efektu, czyli otrzymanie wody u bezpośredniego odbiorcy takiej jak na ujęciu wymagać będzie czasu, jednak już dzisiaj wiemy, że jest zdecydowanie lepiej niż było.
Na zakończenie chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji uroczystości i festynu w dniu 13 czerwca br., w szczególności: Restauracjom "Maszoperia" i "Kapitan Morgan", Zrzeszeniu Kaszubsko - Pomorskiemu i osobiście Pani Krystynie Lewandowskiej za przygotowanie poczęstunku, za wspaniałą grochówkę Kasynu Wojskowemu, za udostępnienie i obsługę nagłośnienia Dowódcy Garnizonu, wszystkim zespołom i solistom występującym na scenie, młodzieży szkolnej za prezentację na scenie programu ekologicznego, kierownikowi budowy i pracownikom firmy "Alfa - Zet" , strażakom z OSP i wszystkim innym, których udział pomógł sprawnie i efektownie przeprowadzić tę imprezę.


Burmistrz Helu
Mirosław Wądołowski