Polwysep.pl     kamera - obraz na żywo   |   pogoda   |   e-kartki   |   galeria zdjęć   |   księga gości   |   linki
Ogłoszenia

Zarząd Miasta Helu ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Helu przy ulicy Bocznej, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, prowadzi Księgę Wieczystą Nr 30501, gdzie wpisanym właścicielem jest Gmina Hel.

- ozn. geod. nr 44/13 o pow. 1303 m2

Sprzedawana nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń, ciężarów i ograniczeń na rzecz osób trzecich. Znajduje się na obszarze przeznaczonym w planie zagospodarowania przestrzennego miasta pod zabudowę mieszkaniowo-pensjonatową z usługami towarzyszącymi. Część opisanej nieruchomości porośnięta jest sosnowymi drzewami. Ich wycinka możliwa będzie, gdy nie nastąpi kolizja z planowaną zabudową. Nieruchomość leży w okolicy terenu wyposażonego w magistralne sieci: elektroenergetyczną, wodociągową, telekomunikacyjną i kanalizacji sanitarnej. Posiada dogodny dojazd urządzoną asfaltową ulicą Boczną.
Przez teren działki 44/13 przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna. Koszty ewentualnego przełożenia obciążą nabywcę.

Cena wywoławcza nieruchomości:
- ozn. geod. nr 44/13 - 110.000,00 zł ( słownie: sto dziesięć tysięcy złotych)
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych).
Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 5 października 2002 r. na rachunek Urzędu Miasta w Banku Przemysłowo-Handlowym PBK S.A. na konto 10601754-330000087294, a potwierdzoną kopię polecenia przelewu należy dostarczyć do pokoju nr 25 Urzędu Miasta, najpóźniej w dniu przetargu do godz. 10.00.
Wadium ulega przepadkowi, w razie uchylenia się od zwarcia umowy uczestnika, który wygrał przetarg.
Przetarg odbędzie się w dniu 8 października 2002 r. o godz. 11.oo w siedzibie Urzędu Miasta w Helu
ul. Wiejska 50 ( pokój nr 27 ).
Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta w Helu pokój nr 25, tel. 6750-545.