Polwysep.pl     kamera - obraz na żywo   |   pogoda   |   e-kartki   |   galeria zdjęć   |   księga gości   |   linki
OGŁOSZENIE

Zarząd Miasta Helu ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Helu przy ulicy Leśnej, dla których Sąd Rejonowy w Wejherowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, prowadzi Księgę Wieczystą Nr 16673 i Nr 34424, gdzie wpisanym właścicielem jest Gmina Hel.

- ozn. geod. nr 614
o pow. 488 m2

- ozn. geod. nr 609, 611, 411/6
o pow. 552 m2

Sprzedawane nieruchomości są wolne od wszelkich obciążeń, ciężarów i ograniczeń na rzecz osób trzecich. Leżą w okolicy terenu wyposażonego w magistralne sieci: elektroenergetyczną, wodociągową, telekomunikacyjną, z możliwością włączenia do sieci kanalizacyjnej. Znajdują się na obszarze przeznaczonym w planie zagospodarowania przestrzennego miasta pod zabudowę mieszkaniową, wielorodzinną z usługami nieuciążliwymi. Na działce 411/6 znajduje się budynek gospodarczy. Koszty ewentualnego usunięcia obciążać będą nabywcę.

Cena wywoławcza nieruchomości:
- ozn. geod. nr 614 - 70.000,00 zł ( słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych)

- ozn. geod. nr 609, 611, 411/6 - 80.000,00 zł ( słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5000,00 zł ( słownie: pięć tysięcy złotych), które należy wpłacić najpóźniej do dnia 21 października 2002 r. na rachunek Urzędu Miasta w Helu w BPH PBK S.A. na konto 10601754-330000087294, a potwierdzoną kopię polecenia przelewu należy dostarczyć do pokoju nr 25 Urzędu Miasta, najpóźniej w dniu przetargu do godz. 10.00. W przypadku zamiaru przystąpienia do przetargu na więcej niż jedną nieruchomość, wadium należy wnieść dla każdej z nich.
Wadium ulega przepadkowi, w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który wygrał przetarg.
Przetarg odbędzie się w dniu 24 października 2002 r. o godz. 11.oo w siedzibie Urzędu Miasta w Helu, ul. Wiejska 50 ( pokój nr 27 ).
Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta w Helu, pokój nr 25, tel. 6750-545.