Polwysep.pl     kamera - obraz na żywo   |   pogoda   |   e-kartki   |   galeria zdjęć   |   księga gości   |   linki
OGŁOSZENIE Sesja 22 stycznia 2003

Uprzejmie informuję, że zwołuję IV sesję Rady Miasta Helu w dniu 22 stycznia 2003 r. (środa). Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. Początek posiedzenia planowany jest o godz. 9.00.

Porządek obrad
Część pierwsza - sprawy regulaminowe
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.

Część druga - obrady
1. Przedstawienie planów pracy Rady i Zarządu Powiatu Puckiego w 2003
roku z udziałem radnego i członka zarządu Tadeusza Muży.

2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

3. Rozpatrzenie i poddanie pod głosowanie spraw:
a) budżetu miasta na rok 2003 (projekt uchwały nr 1), w tym:
- odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
- przedstawienie opinii komisji i wniosków radnych,
- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o projekcie budżetu,
- dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
- głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
b) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 r. (projekt uchwały nr 2),
c) uchylenia lub zmiany uchwały dotyczącej komunalnych lokali mieszkalnych (projekty uchwał nr 3 i 3a),
d) zmiany przedmiotu działania Zespołu Zakładów Obsługi Miasta (projekt uchwały nr 4),
e) przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (projekt uchwały nr 5),
f) wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości w formie darowizny (projekt uchwały nr 6),
g) sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Wiejskiej - działki ozn. geod. nr 616, 618 i 619 w drodze przetargu nieograniczonego (projekt uchwały nr 7),
h) sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Wiejskiej - działki ozn. geod. nr 621, 622 i 623 w drodze przetargu ograniczonego (projekt uchwały nr 8),
i) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Helu (projekt uchwały nr 9),
j) zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (projekt uchwały nr 10).

4. Wysłuchanie sprawozdania Burmistrza Helu z efektów działań w sprawie utworzenia zarządu morskiego portu rybackiego w Helu z udziałem gminy.

5. Przedstawienie przez Burmistrza Helu sprawozdania z funkcjonowania
komunalnej oczyszczalni ścieków.

6. Zapoznanie radnych ze stanem spraw spornych z udziałem gminy oraz spraw w sądach.

7. Wysłuchanie sprawozdania Burmistrza Helu z działalności bieżącej, w tym zwłaszcza z wykonania uchwał i postanowień Rady Miasta.

8. Przedstawienie do rozpatrzenia spraw, które wpłynęły do Rady Miasta:
a) zażalenia na bezczynność organu samorządu gminnego,
b) podania mieszkanek Helu w sprawie komunalnego lokalu mieszkalnego,
c) wniosku Koła Nr 3 ZBŻZ i OR WP w sprawie uhonorowania Obrońców Helu z 1939 r.

Część trzecia
1. Interpelacje i zapytania.
2. Wolne wnioski i informacje.
3. Przyjęcie protokołu z trzeciej sesji Rady Miasta Helu.

Materiały do rozpatrzenia na sesji Rady Miasta Helu oraz protokół z trzeciej sesji będą wyłożone do wglądu w pokoju obsługi Rady Miasta w godzinach pracy urzędu oraz w sali konferencyjnej przed rozpoczęciem obrad.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Klajnert