Polwysep.pl     kamera - obraz na żywo   |   pogoda   |   e-kartki   |   galeria zdjęć   |   księga gości   |   linki
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


I
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717) zawiadamiam o podjęciu Przez Radę Miasta Helu uchwały nr IV/27/2003 z dnia 22 stycznia 2003 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar składający się z działki oznaczonej numerem 150, o powierzchni łącznej 15.900 m2, położonej w Helu przy ul. Leśnej (obręb Hel, karta mapy 4) w związku z zamiarem przeznaczenia w/w obszaru pod zabudowę mieszkaniową i hotelowo - pensjonatową wraz z usługami towarzyszącymi.
Wnioski należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Miasta w Helu, przy ul. Wiejskiej 50, w terminie do dnia 10 października 2003 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

II
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Helu uchwały nr XLIV/321/2002 z dnia 29 sierpnia 2002 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar składający się z działki oznaczonej nr 138/10, o powierzchni łącznej 7.314 m2, położonej w Helu przy ul. Adm. Steyera (obręb Hel, karta mapy 4) w związku z zamiarem przeznaczenia w/w obszaru pod zabudowę mieszkaniową i wielorodzinną z elementami infrastruktury technicznej do obsługi zasobu mieszkaniowego (zamiast dotychczasowego przeznaczenia na teren zieleni publicznej i istniejący obiekt hotelu robotniczego - PP "Hydrobudowa").
Wnioski należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Miasta w Helu, przy ul. Wiejskiej 50, w terminie do 13 października 2003 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
III
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Helu uchwały nr XLIV/317/2002 z dnia 28 sierpnia 2002 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar składający się z działek oznaczonych numerami 111/2, 111/3, 111/5, 110/1 i 110/2, o powierzchni łącznej 24.775 m2, położonych w Helu przy ul. Portowej (obręb Hel, karta mapy 4), w związku z zamiarem przeznaczenia w/w terenu pod kompleks rekreacyjno- sportowy, w tym małą plażę i zaplecze dla rybołówstwa łodziowego (zamiast dotychczasowego przeznaczenia na tymczasową bazę PP "Hydrobudowa").
Wnioski należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Miasta w Helu, przy ul. Wiejskiej 50, w terminie do dnia 13 października 2003 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U Nr 80 poz. 717)
Burmistrz Helu
podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek Biura Projektów Budownictwa Komunalnego Spółka z o.o. z siedziba 85-065 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 15,
działającego z upoważnienia Burmistrza Helu, który wpłynął do Urzędu Miasta w Helu w dniu 25.08.2003 r. ( numer kancelaryjny 381 ) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, w zakresie przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w mieście Helu.
W związku z powyższym każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie do sekretariatu Urzędu Miasta w Helu z siedzibą przy ul. Wiejskiej 50, w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.