Polwysep.pl     kamera - obraz na żywo   |   pogoda   |   e-kartki   |   galeria zdjęć   |   księga gości   |   linki
Pomoc materialna dla uczniów

Od 1 stycznia 2005r. obowiązują nowe zasady przyznawania pomocy materialnej dla uczących się: dzieci i młodzieży. Zapisy te mają na celu wyrównanie szans edukacyjnych słuchaczy i wychowanków, poprawę dostępności kształcenia na wyższych poziomach edukacji dla dzieci i młodzieży z uboższych środowisk oraz umożliwienie upowszechniania wykształcenie średniego.

Jakie mogą być formy pomocy materialnej?

Pomoc materialna dla uczących się dzieci i młodzieży może być przyznana w dwojakiej formie: jako pomoc o charakterze socjalnym i charakterze motywacyjnym.

Pomoc socjalna jest udzielana w formie : stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego.Komu może zostać przyznana pomoc materialna ? ?

Pomoc materialna przysługuje :


 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim uczestniczących w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 • Ponadto pomoc socjalna może być przyznana :

 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

 • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.


Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać stypendium szkolne ?

Przyznanie stypendium szkolnego zależy od wysokości miesięcznego dochodu przypadającego na członka rodziny. Pomoc materialna w tej postaci może być przyznana wówczas, jeżeli dochód przypadający na członka rodziny nie przekracza 316 zł miesięcznie.Wysokość stypendium szkolnego : stypendium nie może być niższe niż 44,80 zł i nie może być wyższe niż 112 zł miesięcznie.Forma stypendium szkolnego : może być przyznane w jednej lub kilku z pośród następujących form :

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, ale tylko w stosunku do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych,

 • świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna to za właściwe.


Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego. W uzasadnionych przypadkach wniosek może zostać złożony także po upływie tego terminu.
Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym. W uzasadnionych przypadkach może być realizowane w okresach innych niż miesięcznie lub jednorazowo.
Kto może uzyskać zasiłek szkolny ?

Pomoc materialna o charakterze zasiłku szkolnego przyznawana jest uczniom, którzy przejściowo znajdują się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Wysokość zasiłku nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 280 zł. Wniosek o zasiłek szkolny składa się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.Do kogo zwrócić się o przyznanie świadczeń o charakterze socjalnym ?
Świadczenia tego typu przyznaje w drodze decyzji administracyjnej przyznaje Burmistrz .
Z wnioskiem o przyznanie świadczenia w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego mogą wystąpić rodzice lub pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły, dyrektor kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub dyrektor innego ośrodka, którego uczniowie mają uprawnienia do uzyskania pomocy socjalnej.
Świadczenia o charakterze pomocy socjalnej mogą być również przyznane z urzędu.
Osoby, które dotychczas nie złożyły wniosku o przyznanie pomocy socjalnej na podstawie dotychczasowych zasad, mogą jeszcze, w terminie do 15 marca 2005 r. złożyć stosowny wniosek. Stypendium szkolne takim osobom może być przyznane za okres od 1 stycznia 2005 r. do 30 czerwca 2005 r.

Stypendia motywacyjne :

Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły. Stypendium przyznawane jest raz w semestrze, jego wysokość nie może przekroczyć kwoty 112 zł.. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen w okresie / semestrze/ poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium, a stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym.
Stypendia za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej oraz uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego okresu nauki, natomiast stypendia za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej. Uczeń może ubiegać się o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego okresu /semestru/ nauki w danym typie szkoły. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe przyznawane jest tylko na wniosek. Wniosek ten może złożyć wyłącznie wychowawca klasy, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych sam słuchacz. Średnią ocen, od której zależy przyznanie stypendium ustala komisja stypendialna, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego.Pamiętaj, że :

 • uczniowi może być przyznana jednocześnie pomoc materialna o charakterze socjalnym i motywacyjnym,

 • rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne, lub sam pełnoletni uczeń, są obowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który wydał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. W razie nienależnego pobrania stypendium szkolnego, należności podlegają ściągnięciu zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

 • pommoc materialna o charakterze socjalnym udzielana jest przez gminę na podstawie regulaminu, który to rada gminy ma obowiązek uchwalić w terminie do 31 marca 2005r

 • uczniowie, którym przyznano do 31 grudnia 2004 r. przyznano świadczenia pomocy materialnej, zachowują te świadczenia w dotychczasowej wysokości do końca okresu, na jaki zostały przyznane.
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych / Dz. U. Nr 281, poz. 2781/.