Polwysep.pl     kamera - obraz na żywo   |   pogoda   |   e-kartki   |   galeria zdjęć   |   księga gości   |   linki
Program stypendialny Euroszansa

Informujemy wszystkich zainteresowanych, że wniosek Gminy Hel o przyznanie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na stypendia dla uczniów uczęszczających do Liceum Ogólnokształcącego w Helu uzyskał pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektów. Przyznana kwota na realizację całego projektu w roku szkolnym 2004/2005 wynosi 34 400 zł.


 1. O stypendia w ramach programu stypendialnego "Euroszansa" mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  • rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkołach ponadgimnazjalnych, kończących się egzaminem maturalnym, z wyłączeniem szkół dla dorosłych lub rozpoczynają lub kontynuują naukę w dwuletnich, uzupełniających liceach ogólnokształcących lub trzyletnich technikach uzupełniających, z wyłączeniem szkół dla dorosłych,

  • posiadają stałe zameldowanie na wsi lub w miejscowości do 5000 mieszkańców lub w miejscowości do 20000 mieszkańców, o ile w tej miejscowości nie ma szkół ponadgimnazjalnych publicznych kończących się maturą,

  • pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń rodzinnych zapisana w Ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z 2003 r.), czyli nie wyższym niż 504,00 zł netto lub 583,00 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności. Przyjmuje się jako podstawę obliczania dochodu rok 2003 r.
Stypendia przekazywane mogą być w formie rzeczowej, dofinansowania opłat oraz refundacji poniesionych przez uczniów wydatków związanych z pobieraniem nauki w okresie od dnia złożenia wniosku przez Gminę Hel w konkursie rozpisanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku dotyczącym przedmiotowego projektu stypendialnego, w razie jego pozytywnego rozpatrzenia. Poniesione wydatki należy udokumentować rachunkami, fakturami bądź innymi dokumentami o równoważnej wartości księgowej.
Stypendia mogą być przekazane na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów:

 • zakwaterowania w bursie, internacie lub na stancji,

 • posiłków w stołówce szkoły, internatu lub prowadzonej przez inny podmiot,

 • zakupu podręczników do nauki w szkołach ponadgimnazjalnych,

 • związanych z transportem do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej,

 • innych kosztów wymaganych obligatoryjnie przez szkołę w tym na zakup materiałów dydaktycznych związanych z charakterem nauki w danej szkole (np. odzież i obuwie sportowe w klasach sportowych; materiały plastyczne i inne wymagane obligatoryjnie przez szkołę i wynikające z charakteru profilu nauki. Pod tą kategorią należy rozumieć wszystkie koszty niezbędne do uczestniczenia w nauce szkolnej, w tym związane z procesem dydaktycznym i niezapewniane przez szkołę, a także związane z uzyskaniem dyplomu, o ile szkoła obligatoryjnie wymaga wniesienia opłaty w celu wydania dokumentu etc.)


Obsługę projektu prowadzić będzie Komisja powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu. Z wnioskiem o przyznanie stypendium mogą wystąpić rodzice (prawni opiekunowie) ucznia lub sam uczeń, jeżeli jest pełnoletni.
Każdy, kto spełnia kryteria dochodowe ustalone dla tego projektu powinien zgłosić się w sekretariacie ZSO po odbiór formularza wniosku oraz innych dokumentów niezbędnych do skutecznego ubiegania się o stypendium.