Polwysep.pl     kamera - obraz na żywo   |   pogoda   |   e-kartki   |   galeria zdjęć   |   księga gości   |   linki
ĆWICZENIA GMINNEGO ZESPOŁU REAGOWANIA W HELU

Zgodnie z "Planem szkolenia i treningów Gminnego Zespołu Reagowania w Helu na 2005 r." w dniu 9 czerwca 2005 r. w godz. 11:00 – 12:30 na terenie miasta Helu – obiektach Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Szkolnej 1 – zostały przeprowadzone ćwiczenia Gminnego Zespołu Reagowania z jednostkami organizacyjnymi, wykonującymi zadania w systemie zarządzania kryzysowego.Tematem ćwiczeń było :


  • Prognozowanie i likwidacja skażeń oraz wymiana informacji w sytuacji uwolnienia się niebezpiecznych środków chemicznych niewiadomego pochodzenia w wyniku działań terrorystycznychCel ćwiczeń to :

  • dążenie do uściślania zasad współpracy Gminnego Zespołu Reagowania w Helu z ogniwami jednostek współdziałających w zakresie sytuacji kryzysowych;

  • sprawdzenie szybkości powiadamiania i przystąpienia do działania jednostek ratowniczych (współdziałających ) w wyniku zaistnienia zdarzenia, zagrażającego bezpieczeństwu ludności, powstałego na skutek uwolnienia się niebezpiecznych środków chemicznych niewiadomego pochodzenia, w wyniku działań terrorystycznych


Przyjęto następujący scenariusz ćwiczeń :

w jednym z pomieszczeń budynku szkoły powstał pożar, który min. spowodował rozprzestrzenianie się po obiekcie szkoły duszącego dymu, przyczyniając się tym samym do utraty przytomności przez jednego z uczniów, a u drugiego znaczne osłabienie, które uniemożliwiało mu oddalenie się z miejsca zagrożenia o własnych siłach.


W ćwiczeniach, poza dyrekcją szkoły i członkami Gminnego Zespołu Reagowania, brali udział :


a)strażacy z OSP Hel;

b)strażacy z Garnizonowej Straży Pożarnej KPW Hel;

c)funkcjonariusze Policji z Komisariatu Policji dla gmin Hel – Jastarnia;

d)żołnierze z Placówki Żandarmerii Wojskowej w Helu;

e)funkcjonariusze Straży Miejskiej z Helu.

f)pogotowie ratunkowe ze 115 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Helu;

g)strażak z Komendy Powiatowej PSP z Pucka (jako pozorujący zdarzenie i zarazem obserwator przebiegu ćwiczeń ).Przebieg przeprowadzonych ćwiczeń omówiono na wspólnym spotkaniu Dyrektora Szkoły, Oficera z KP PSP w Pucku, Szefa Gminnego Zespołu Reagowania, Zastępcy Komendanta OSP Hel oraz pozostałych osób funkcyjnych biorących udział w akcji ratowniczej , gdzie oceniono, że :

cel i zadania, jakie zostały określone w planie ćwiczeń, procedury powiadamiania i alarmowania poszczególnych zespołów ratowniczych, jak też służb i podmiotów wspierających poszczególne jednostki ratownicze w akcji przedstawiają się na dobrym poziomie, czego dowodem było szybkie i sprawne podjęcie akcji ratowniczej tzn. :

a)od czasu zgłoszenia przez Dyrektora Szkoły o zaistniałym zagrożeniu do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Pucku do czasu przybycia na teren zdarzenia pierwszej jednostki ratowniczej tj. OSP z Helu minęło 5 minut;

b)ewakuacja szkoły trwała 2 minuty;

c)kolejne jednostki ratownicze i zespoły współdziałające przybyły w następujących odstępach czasowych od czasu ich powiadomienia tj. :

1)Żandarmeria Wojskowa – ok. 3 min.;

2)Policja – ok. 7 min.;

3)Straż Miejska – ok. 5 min.;

4)GSP z KPW Hel – ok. 4 min.

5)Karetka pogotowia – ok. 3 min.;

6)OSP Jastarnia – ok. 18 min.Mając jednak świadomość, że bardzo istotną rolę w sprawnym i szybkim działaniu służb ratowniczych odgrywa łączność, co jest szczególnie istotne w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej na rozległym terenie i o dużej skali zagrożenia, nasuwa się potrzeba :a)doposażenia jednostek ratowniczych funkcjonujących na terenie gminy Hel w radiostacje nasobne, z zainstalowanym jednym wspólnym kanałem łączności – jako gminnym kanałem bezpieczeństwa, który umożliwiałby bezpośrednie utrzymywanie kontaktów pomiędzy danymi jednostkami, usprawniając tym samym jeszcze bardziej szybkie i skuteczne wypracowywanie decyzji i podejmowanie działań ratowniczych;

b) wyposażenia Gminnego Zespołu Reagowania w przynajmniej 4 motorole, jako bezprzewodowe środki łączności, które ułatwiłyby koordynowanie służb ratowniczych i innych jednostek organizacyjnych uczestniczących w akcji ratowniczej.